KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA 14.ÇAĞRI-ARALIK 2020 TARIMA DAYALIYATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ


KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ HİBE PROGRAMI TEBLİĞLERİ YAYINLANDI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/24)

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır? Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı; Yeni Yatırımlar İçin : 3.000.000-TL Tamamlama Yatırımları İçin : 2.000.000-TL Kapasite Artırımı Yatırımları İçin : 1.500.000-TL Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin : 1.500.000-TL

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Yatırım Konuları Nelerdir?  Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)  Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Alternatif Enerji) Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi) Üretim Tesisleri,  Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği),  Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,  Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar; 1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları (Kaz ve Hindi) 4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar) 5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları 6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı) 7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kimler Başvurabilir? Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir. Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler. Kamu görevi yürütenler, devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim görevlileri gerçek kişi olarak başvuramazlar.

Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir? Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla; - İnşaat Yapım Giderleri - Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri Program kapsamında desteklenebilecektir. Projeler İçin Başvurular Ne Zaman Yapılabilecek? 07.12.2020 tarihi itibariyle Bakanlığımız sitesinde Uygulama Rehberi ve Satın Alma Rehberi yayımlanmıştır. Rehberlerin yayım tarihi itibariyle son başvuru tarihi 06.03.2021’dir. Başvurular Nasıl Yapılacak, Uygulama Süresi ne Kadar Olacak? Rehber yayımından itibaren 90 (Doksan) gün başvuru süresi tanınmış ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi son başvuru tarihi 06.03.2021 tarihine kadar elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru tarihinin bitiminden sonra on-line olarak girişi yapılan hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılmayacak ve eksik belge ve/veya doküman tamamlatılmayacaktır. Başvurular www.tarimorman.gov.tr (https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yapılacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır? Yayınlanmış olan tebliğde İl değerlendirme Komisyonu’nun teşkili, görevleri ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Yine tebliğ ekinde de değerlendirme esas puanlama tabloları yayınlanmıştır. Yatırımcılarımız bu tablodan projelerinin puanlamasını belli oranda kendileri de görebileceklerdir. Uygun kabul edilmesi için asgari puanlar gerekmekte olup yatırımcılar bu puanları sağlayıp sağlayamadıklarını tespit ederek başvuru için yön belirleyebileceklerdir. Komisyon değerlendirmesi sonrasında bakanlık tarafından yapılacak bütçe tahsisi ve değerlendirmeler sonrasında uygun görülen başvurular (başvuru numaraları) bakanlık resmi internet sitesinden yayınlanacak ve yayımı tarihinden sonra yatırımcılara 10 gün içinde yazılı tebligat yapılacaktır.

Hibe Sözleşmesi İmzalanması: Kendilerine uygunluk tebligatı yapılan yatırımcılar 30 gün içinde Hibe Sözleşmesi için istenilen belge/dokümanları İl Müdürlüğüne sunar, İl Müdürlüğü tarafından en fazla 30 gün içerisinde gerekli inceleme ve yer tespit/kontrolleri yapıldıktan sonra yatırımcı ve İl Müdürü arasında Hibe Sözleşmesi imzalanır. Hibe Sözleşmesi’nin formatı önceden belirlenir ve yatırımcı tarafından incelenir. Projenin uygulama ve sonrasındaki 5 yıllık izleme süreci dâhil olmak üzere tüm yükümlülükler Hibe Sözleşmesi’nde yer almakta olup, bütün hukuki sorunlarda esas alınacak temel unsurdur. Satın Alma Süreci Nasıl Olacak? Önceki dönemlerde satın almaya ilişkin olarak yayınlanan Satın Alma Kitabı çerçevesinde ve Hibe Sözleşmesi imzalanmasından sonra ihaleler yapılmaktaydı ve uygunluk görüşü sonrası yapım/alım aşamasına geçilebiliyordu. Yeni dönem itibariyle önemli bir değişiklik ise ihale ve satın alma süreci ile ilgilidir. İnşaat yapımına ve makine ekipman malzeme alımına yönelik olarak yapılacak satın alma prosedürü başvuru süreci içerisinde gerçekleştirilecek ve hazırlanan ihaleye yönelik dokümanlar başvuru paketi içerisinde verilecektir. Dolayısıyla başvurunun incelenip değerlendirilmesi sürecinde satın alım işlemleri de incelenmiş olacak ve Hibe Sözleşmesi imzalanmasını takiben yatırımcı hemen uygulamaya geçebilecektir.

NOT: Proje Hazırlık ve Başvuru işlemleri ile ilgili Uygulama Rehberi, Satın Alma Rehberi ve eklerindeki bilgi, belge ve dökümanlara www.tarimorman.gov.tr (https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) on-line başvuru sayfasında “mevzuat” linkinden ve Bakanlık web sitesi duyurular kısmından ulaşılabilir.

Önemli Duyurular
Son Duyurular
Archive
Search By Tags