Please reload

Recent Posts

GES Uygulamalarımız Devam Ediyor

July 22, 2020

1/10
Please reload

Featured Posts

KOSGEB - KOBİGEL Proje Başvuru Çağrısı

13/09/2017

 

www.erzincanproje.com

 

Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.
Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek olup, proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000 TL’dir.
1.Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
2.Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
3.Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
4.Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
5.Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme
6.Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
7.Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması
8.Konu: Yeşil üretime geçiş
Aşağıdaki link ile Proje Teklif Çağrısına erişilebilecektir. 
Başvuru Kılavuzu ve programın Uygulama Esasları, www.kosgeb.gov.tradresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsü seçilerek incelenebilecektir.
Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacaktır.
Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.


……..Proje Teklif Çağrısı için tıklayınız...
 

Destek Programı detayları ve başvuru formlarına buradan ulaşabilirsiniz...TIKLAYINIZ 

Proje Başvuru Tarihleri 11 Eylül - 20 Ekim 2017
Başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru Koşulları
Hedef Sektör NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler
Ölçek KOBİ ölçeğindeki işletmeler
Diğer başvuru koşulları
 Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.
 İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.
 Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.
Proje bütçesi özel sınırı
 Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz. Çağrı Bütçesi 500.000.000 TL  KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar.
 Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır.
Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlaacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

Uygun Proje Konuları
İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda bulunabilecektir:
1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
 İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik – tesis yönetimi – kalite kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.
2. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
 Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Not: Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir. Not: 2016 yılı “Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirilmesi” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz. 2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.
3. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
 Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması desteklenecektir. Not: 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz. 2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.
4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
 Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.
5. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme
 Mikro ölçekli işletmelerin tasarım - mühendislik - ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir. Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.
6. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
 Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir. Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.
7. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması
 İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.
8. Konu: Yeşil üretime geçiş
 İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

Proje Süresi Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.
Destek Üst Limiti Geri ödemesiz 300.000 TL Geri ödemeli 700.000 TL Toplam 1.000.000 TL
Erken ödeme Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.
Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları
Desteklenecek Proje Gider Grupları Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Üst Limitler Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Üst Limitler
A) Personel Giderleri
 Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi) itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.
 Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir.
 Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti: - Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL - Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL - Lisans mezunlarına 2.000 TL - Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL, - Doktora mezunlarına 3.500 TL 100.000 TL’ye kadar X
B) Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp dahil)
 Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların ve kalıpların yeni olması şartı aranır. 150.000 TL’ye kadar 600.000 TL’ye kadar
C) Yazılım Giderleri
 Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir)
 Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri 50.000 TL’ye kadar Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar
D) Hizmet Alım Giderleri 100.000 TL’ye kadar X
 Eğitim giderleri
 Danışmanlık giderleri
 Proje hazırlama danışmanlığı gideri
 Belgelendirme giderleri
 Tanıtım giderleri
 Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)
 Fuar giderleri
 Test ve analiz giderleri
 Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.
 Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
 Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin üst limiti 1.500 TL’dir. Bir öğretim elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, yaptığının tespiti halinde destek ödenmez. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite tarafından fatura düzenlenmesi şarttır.
 Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dahildir.
 Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.
 Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
Destek Oranı % 60 (tüm bölgelerde) Not: Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.
Süreç- Zaman Planı
Proje başvurusu 11 Eylül – 20 Ekim 2017 (40 gün)
Kontrol süreci İlk kontrol: 23 – 27 Ekim 2017 (5 iş günü)
İşletme düzeltme: 30 Ekim - 3 Kasım 2017 (5 iş günü)

Son kontrol: 6 – 10 Kasım (5 iş günü)
Kurul değerlendirmesi 17 – 30 Kasım 2017 (1 . safha – çevrimiçi değerlendirme, 10 iş günü) 4 – 22 Aralık 2017 (2. safha – toplantılar, 15 iş günü)
Kabul edilen projelerin bildirilmesi 2 Ocak 2018

 

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags