Please reload

Recent Posts

GES Uygulamalarımız Devam Ediyor

July 22, 2020

1/10
Please reload

Featured Posts

Cazibe Merkezleri Programı

24/01/2017

 

Cazibe Merkezleri ile ilgili Kalkınma Bankası başvuru koşulları hakkında açıklamasını yayınladı.

 

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında,

Yatırım ve Üretim Desteği , Üretim Tesisi Taşıma Desteği, Çağrı Merkezi Desteği, Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Desteği

Başlıkları altında 4 ana konuda başvurular alınmaya başlamıştır. Detaylı bilgiler ve başvuru evrakları ile ilgili dosyalar Kalkınma Bankası web sayfasında yer almaktadır.

Öncelikle 1. Başvuru Çağrı Dönemi Başlangıç Tarihi: 24 / 01 / 2017 ve  Bitiş Tarihi 27 / 02 / 2017’dir.

Bankaya yapılacak başvuruların incelenebilmesi, “Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Karar”ına uygun olması ön şartına bağlı bulunmaktadır.

Talebinizin incelenebilmesi için banka sayfasında yer alan formların doldurularak istenilen bilgilerle birlikte yatırımcı firma yetkililerince,

•        Bankaya veya

•        Bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine

 “Başvuru Teslim-Tesellüm Belgesi” imzalanmak suretiyle teslim edilmesi gerekmektedir.

Değerlendirilme aşamasında; ilgili birimce ilâve bilgi ve belgeler ayrıca talep edilebilecektir. Yapılacak değerlendirmenin Bankanın değerlendirme kriterlerine uygun sonuç vermesi sonrasında projenizin ilgili Kararname kapsamındaki desteklerden yararlanıp yararlanamayacağı hususu karara bağlanacaktır.

 

NOT 1: Başvuru dosyası istenilen bütün belgeleri içerecek şekilde düzenlenecektir. Tüm evrakların yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından mavi kalemle imzalanması gerekmektedir.

NOT 2: Belgelerden, zorunlu olanların eksik bulunması halinde başvuru süresi sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Eksik belgelerin belirtilen sürenin sonuna kadar tamamlanmaması ve Bankaya ulaştırılmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılacaktır.

 

Yatırımcı adayları, bu süreçte belgelerinin hazırlanması, ön fizibilite ve proje özetlerinin hazırlanması noktasında ihtiyaç duyacakları eleman, iş gücü yardımı ve danışmanlık taleplerinde Erzincan Proje Danışmanlık ve Avrupa Proje Danışmanlık ofislerine başvurabilirler.

 

Programı İncelediğimiz zaman ilimizdeki yatırımcı adayları için muhtemel iki başlık öncelik arz ediyor.

Yatırım ve Üretim Desteği ve Üretim Tesisi Taşıma Desteği ile ilgili şu bilgilerin yatırımcılar tarafından bilinmesi faydalı olacaktır;

 

 

YATIRIM VE ÜRETİM DESTEĞİ

Sektör :  İMALAT SANAYİ (Dip Not :1)

Yatırımın Niteliği:

 • Yeni yatırım projeleri,

 • Yarım kalmış projeler,

 • İşletmeye geçememiş veya faaliyet göstermeyen tesisler,

 • İşletme sermayesi ihtiyacı olan tesisler

Asgari Sabit Yatırım Tutarı : 2.000.000 TL

Asgari İstihdam: 30 Kişi

Olmak kaydıyla,

 1. Danışmanlık Hizmeti Desteği

Fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitim harcamaları ile yatırım için kritik öneme sahip konularda uygulanır.

 1. Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (Dip Not:2)

Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak; 
    - OSB içindeki boş parseller,

    - OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır. (Ekstra Not: Hazine Arazisi)

 1. Bina Yapımı Desteği

Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2'ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL'yi geçemez, aşan kısım yatırımcının öz kaynaklarından karşılanır.

(Ekstra Not: Bina yapımı ve tüm maliyeti idare tarafından üstlenilmektedir. Binanın mülkiyeti yatırımcıya kiralanmak üzere idareye ait olacaktır. Yatırım eğer yarım bir yapıysa, tamamlanması noktasında idare binayı tamamlar ve yaptığı yatırım oranında taşınmaza ortak olur.)

 1. Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Bina (yarım kalmış yatırımlar hariç) ve makine-teçhizat harcamaları için; (Ekstra Not: Bina, makine ekipman, donanım, yazılım harcamaları için)
Vade: 

a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

 

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30' u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

 1. Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

Vade: 

a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli

b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

(Ekstra Not: Yeni yatırımlar, Yatırım süreci devam eden yatırımlar, İşletme sermayesi ihtiyacı olanlar)

 

 

 

 

 

 

DİPNOTLAR:

(1) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.

(2) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB' de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB' de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRETİM TESİSİ TAŞIMA DESTEĞİ

Sektör :  İMALAT SANAYİ (1)

Yatırımın Niteliği:

Program kapsamındaki İller dışında bulunan, taşınması uygun görülen, halen faaliyette bulunan
üretim tesisleri

Asgari Sabit Yatırım Tutarı :  “-”

Asgari İstihdam: 200 Kişi

Diğer Koşullar:

Asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğü tespiti, Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması

 1. Nakdi Taşınma Desteği

Demontaj, nakil, montaj maliyetleri ile taşınma sürecinde Banka tarafından karşılanması gerekli görülen diğer masraflar çin azami 1 milyon TL nakdi destek sağlanır

 1. Teşvik Desteği

Cazibe Merkezleri Programı illerine taşınan imalat sanayii yatırımı, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, yeni yatırım kabul edilerek ve asgari yatırım büyüklüğü şartı aranmadan, 
a) 4. ve 5. bölgede Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

b) 6. bölgede Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden faydalandırılır.

 1. Danışmanlık Hizmeti Desteği

Taşınan tesise yönelik ilave yeni yatırımlar için kullandırılır

 1. Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (2)

Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;

     OSB içindeki boş parseller,

     OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin

YİKOB veya İdareye devredilmesi ve yatırımcıya kiralanması şeklinde uygulanır.

 

 

 

 

 1. Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Bina ve ilave makine-teçhizat harcamaları için;

Vade: a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır
Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30' u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

 1. Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

Vade: a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli
b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

 (1) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.

(2) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB' de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB' de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

 

 

 

 

Yatırımcı adayları, bu süreçte belgelerinin hazırlanması, ön fizibilite ve proje özetlerinin hazırlanması noktasında ihtiyaç duyacakları eleman, iş gücü yardımı ve danışmanlık taleplerinde Erzincan Proje Danışmanlık ve Avrupa Proje Danışmanlık ofislerine başvurabilirler.

 

Erzincan Proje Danışmanlık

Fevzipaşa Caddesi. Büyük Çarşı İş Merkezi.

Kat :3 No: 316 / Erzincan - 24030

info@erzincanproje.com

Tel: +90 535 747 61 99

       +90 551 597 70 78

       +90 446 212 44 60

www.erzincanproje.com

 

Avrupa Proje Danışmanlık

Fevzipaşa Caddesi

Büyük Çarşı İş Merkezi

Kat:2 No:202 Erzincan

Telefon                          : +90 446 224 59 54

Mobil Ofis Telefonu    : +90 532 632 80 89

e-mail                         : info@avrupaproje.com

www.avrupaproje.com

 

Bilgi için: https://basvuru.kalkinma.com.tr/

 

 

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags